Chọn vùng rao vặt

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Bố Cáo Thành Lập

ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP

BỐ CÁO THÀNH LẬP CÔNG TY   Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba (03) số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp). Những nội dung chủ yếu của việc bố cáo thành lập doanh nghiệp bao gồm: -            Tên doanh nghiệp; -            Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại..

TP. Hồ Chí Minh

23/08/2017

1303

Liên hệ